Thông tin Đơn vị muốn đăng ký

Hoàn thành phiếu này cho MỖI đơn vị muốn đăng ký giấy phép

THÔNG TIN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ

Nếu chọn "Có", vui lòng cung cấp thông tin Công ty mẹ