ĐĂNG KÝ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

Tìm kiếm và Phân tích khả năng cấp bằng sáng chế: Tiến hành tìm kiếm toàn diện để đánh giá tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế của một phát minh bằng cách xác định tình trạng kỹ thuật đã có và các bằng sáng chế hiện có có thể ảnh hưởng đến khả năng cấp bằng sáng chế của phát minh đó.

Soạn thảo và Chuẩn bị cho Bằng sáng chế: Hỗ trợ các nhà phát minh và doanh nghiệp soạn thảo đơn xin cấp bằng sáng chế mô tả chính xác và toàn diện các phát minh của họ, bao gồm chuẩn bị các yêu cầu bảo hộ và thông số kỹ thuật theo yêu cầu của luật sáng chế.

Truy tố bằng sáng chế: Quản lý quy trình đăng ký bằng sáng chế từ nộp đơn đến cấp bằng sáng chế, bao gồm phản hồi các hành động văn phòng từ các thẩm định viên bằng sáng chế, thực hiện các cuộc phỏng vấn với các thẩm định viên và giải quyết sự phức tạp của việc thẩm định để đảm bảo quyền sáng chế.

Quản lý Danh mục Bằng sáng chế: Phát triển và thực thi các chiến lược quản lý và duy trì danh mục bằng sáng chế, bao gồm đánh giá quy mô và phạm vi bảo hộ bằng sáng chế, xác định các cơ hội mở rộng hoặc hợp nhất bằng sáng chế cũng như theo dõi ngày hết hạn bằng sáng chế và yêu cầu gia hạn.

Cấp phép và Giao dịch Bằng sáng chế: Đàm phán và soạn thảo giấy phép bằng sáng chế, chuyển nhượng và các thỏa thuận khác để chuyển giao hoặc cấp phép quyền bằng sáng chế cho bên thứ ba, bao gồm các điều khoản đàm phán, tiền bản quyền và các điều khoản thực thi.

Thực thi và Kiện tụng Bằng sáng chế: Đại diện cho chủ sở hữu bằng sáng chế trong việc thực thi quyền sáng chế của họ thông qua kiện tụng hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế, như đàm phán, hòa giải hoặc phân xử, để giải quyết vi phạm bằng sáng chế và bảo vệ tài sản bằng sáng chế.

Phân tích Quyền Tự do Hoạt động (FTO): Tiến hành phân tích FTO để đánh giá nguy cơ vi phạm bằng sáng chế và xác định những trở ngại tiềm ẩn đối với việc thương mại hóa, chẳng hạn như các bằng sáng chế hiện có do đối thủ cạnh tranh hoặc bên thứ ba nắm giữ.

Chiến lược và Tư vấn Bằng sáng chế: Cung cấp lời khuyên và hướng dẫn chiến lược về chiến lược bằng sáng chế, bao gồm phát triển danh mục đầu tư, chiến lược nộp đơn và truy tố bằng sáng chế, bảo vệ bằng sáng chế quốc tế và định vị cạnh tranh trên thị trường.

Định giá Bằng sáng chế và Thẩm định: Tiến hành định giá bằng sáng chế và đánh giá thẩm định để đánh giá sức mạnh, giá trị và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến tài sản bằng sáng chế trong các giao dịch, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại, thỏa thuận cấp phép hoặc đầu tư.

Bảo vệ Bằng sáng chế Quốc tế: Tư vấn cho khách hàng về các chiến lược bảo vệ bằng sáng chế quốc tế, bao gồm nộp và theo đuổi các đơn xin cấp bằng sáng chế ở các khu vực pháp lý nước ngoài, giải quyết những khác biệt trong luật và quy định về bằng sáng chế cũng như quản lý danh mục bằng sáng chế quốc tế.