ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN

Đăng ký bản quyền: Hỗ trợ người sáng tạo, tác giả, nghệ sĩ và doanh nghiệp đăng ký tác phẩm gốc của họ với văn phòng bản quyền thích hợp, chẳng hạn như Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ, để đảm bảo các quyền và sự bảo vệ pháp lý.

Chiến lược và tư vấn về bản quyền: Cung cấp tư vấn và hướng dẫn pháp lý về luật bản quyền, bao gồm quyền sở hữu, cấp phép, sử dụng hợp pháp, vi phạm và chiến lược thực thi.

Giấy phép và Giấy xác nhận Bản quyền: Tiến hành tìm kiếm giấy phép để xác định tình trạng bản quyền của tác phẩm và xin giấy phép hoặc giấy xác nhận để sử dụng hợp pháp các tài liệu có bản quyền.

Thỏa thuận và Cấp phép Bản quyền: Soạn thảo và đàm phán giấy phép bản quyền, chuyển nhượng, chuyển giao và các thỏa thuận khác liên quan đến việc sử dụng, phân phối hoặc khai thác các tác phẩm có bản quyền.

Thực thi và Kiện tụng về Bản quyền: Đại diện cho chủ sở hữu bản quyền trong các hành động thực thi chống lại hành vi vi phạm, bao gồm gửi thư yêu cầu chấm dứt, nộp đơn kiện và theo đuổi các biện pháp khắc phục vi phạm bản quyền tại tòa án.

Tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA): Tư vấn về việc tuân thủ DMCA, bao gồm việc thực hiện quy trình thông báo và gỡ bỏ đối với các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến và bảo vệ nội dung số.

Kiểm tra Bản quyền và Thẩm định: Tiến hành kiểm tra danh mục bản quyền để đánh giá quyền sở hữu, xác định các rủi ro vi phạm tiềm ẩn và đảm bảo tuân thủ luật bản quyền.

Phát triển Chính sách Bản quyền: Hỗ trợ các tổ chức phát triển các chính sách và quy trình bản quyền để quản lý việc tạo, sử dụng và quản lý các tài liệu có bản quyền trong các hoạt động của họ.

Giáo dục và Đào tạo về Bản quyền: Cung cấp các hội thảo và đào tạo về luật bản quyền, các phương pháp hay nhất và việc tuân thủ cho các cá nhân và tổ chức.

Bảo vệ Bản quyền Quốc tế: Tư vấn cho khách hàng về các chiến lược bảo vệ bản quyền quốc tế, bao gồm đăng ký, thực thi, tuân thủ luật và hiệp ước bản quyền nước ngoài.