ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Tìm kiếm và Xác nhận Nhãn hiệu: Tiến hành tìm kiếm toàn diện để đảm bảo rằng nhãn hiệu mong muốn có sẵn để sử dụng và đăng ký, đồng thời không vi phạm các nhãn hiệu hiện có.

Đăng ký Nhãn hiệu: Hỗ trợ chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu với cơ quan nhãn hiệu có liên quan, chẳng hạn như Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) hoặc các văn phòng nhãn hiệu quốc tế.

Giám sát Nhãn hiệu: Giám sát nhãn hiệu về khả năng vi phạm hoặc sử dụng trái phép của người khác và thực hiện hành động pháp lý thích hợp để bảo vệ quyền nhãn hiệu.

Truy tố Nhãn hiệu: Quản lý toàn bộ quy trình truy tố nhãn hiệu, bao gồm phản hồi các vụ kiện của cơ quan, nộp đơn kháng cáo và cung cấp đại diện pháp lý trong quá trình tố tụng kiểm tra nhãn hiệu.

Gia hạn nhãn hiệu: Hỗ trợ gia hạn và duy trì đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo tiếp tục bảo vệ quyền nhãn hiệu.

Quản lý Danh mục Nhãn hiệu: Cung cấp tư vấn chiến lược và quản lý danh mục nhãn hiệu để tối ưu hóa các chiến lược bảo vệ và thực thi.

Thực thi và Kiện tụng Nhãn hiệu: Đại diện cho khách hàng trong các hành động thực thi nhãn hiệu, chẳng hạn như thư chấm dứt và hủy bỏ, thủ tục phản đối và hủy bỏ cũng như kiện tụng nhãn hiệu tại tòa án.

Cấp phép và Chuyển nhượng nhãn hiệu: Soạn thảo và đàm phán các thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu, chuyển nhượng và các thỏa thuận khác liên quan đến việc chuyển giao hoặc sử dụng quyền nhãn hiệu.

Tư vấn và Chiến lược nhãn hiệu: Cung cấp tư vấn pháp lý và hướng dẫn chiến lược về việc lựa chọn, bảo vệ, thực thi và quản lý danh mục đầu tư nhãn hiệu.

Dịch vụ Giám sát Nhãn hiệu: Giám sát các hồ sơ và ấn phẩm nhãn hiệu để xác định các nhãn hiệu có khả năng xung đột và đánh giá nguy cơ vi phạm.