Phí yêu cầu dịch vụ

(Hãy chọn các danh mục có thể áp dụng)

PHÍ YÊU CẦU DỊCH VỤ

THỰC PHẨM

• Đánh giá giá trị dinh dưỡng
• Đánh giá tuyên bố sức khỏe ghi trên nhãn
• Đánh giá nội dung và định dạng nh

Cá Thực phẩm LACF

MỸ PHẨM

THIẾT BỊ Y TẾ

THUỐC