DANH MỤC SẢN PHẨM

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ MUỐN ĐĂNG KÝ

(Hoàn thành phiếu này cho MỖI đơn vị muốn đăng ký giấy phép)

Nếu chọn “Có”, vui lòng cung cấp thông tin Công ty mẹ

PHÍ YÊU CẦU DỊCH VỤ

THỰC PHẨM

  • Đánh giá giá trị dinh dưỡng
  • Đánh giá tuyên bố sức khỏe ghi trên nhãn
  • Đánh giá nội dung và định dạng nhãn

DANH MỤC SẢN PHẨM

Danh mục sản phẩm tổng quát – thực phẩm cho người tiêu dung; và loại Hoạt động được tiến hành tại Cơ sở sản xuất

Lưu ý: Hoàn thành phiếu cho tất cả các cơ sở sản xuất. Hãy xem phần hướng dẫn để tham khảo thêm. NẾU KHÔNG CÓ DANH MỤC NÀO PHÙ HỢP, HÃY CHỌN VÀO Ô 37

Nếu các danh mục thực phẩm được liệt kê ở trên không áp dụng được, hãy in danh mục hoặc các danh mục thực phẩm phù hợp.

HOẠT ĐỘNG